VattenProjekt bildades tidigt 2016. Vi består av Ulf Carlson och Aron Dahl. Tillsammans har vi en mångårig och gedigen erfarenhet av VA-frågor som konsulter, entreprenörer och förvaltare av VA-anläggningar.

Luftning

VattenProjekts affärsidé är att genom ett nätverk av kvalificerade underkonsulter tillhandahålla de kompetenser, resurser och erfarenheter som är kritiska för att genomföra både större och mindre projekt inom VA-området. Hos underkonsulterna finns kompetens inom teknikområden som byggnadsteknik, markbyggnad, el- och styrteknik med flera. VattenProjekt tar ett helhetsansvar för konsultgruppens arbete gentemot uppdragsgivaren och ser till att allt arbete som utförs inom gruppen sker med hög kvalitet.

Kombinationen av VattenProjekts eget kunnande och nätverkets kompletterande kompetenser innebär att vi har möjlighet att genomföra uppdrag i alla faser av ett VA-projekts livscykel. Det omfattar utredningar, förslagsarbeten, projekteringar, upphandling, projektledning/byggledning, kontroller/besiktningar, idrifttagning och driftoptimering. Vi ser partnering som en intressant samarbetsform i större projekt och diskuterar gärna alternativa upplägg enligt denna princip.

Utredningar
Förslag
Projektering
Upphandlings- stöd
Projekt- & byggledning
Idrifttagning
Entrepenad- besiktningar
Intrimning
Driftstöd
Periodiska besiktningar

I VattenProjekts affärsidé ingår att erbjuda medverkan i ett projekts samtliga faser. Genom att vi medverkar när de tekniska lösningar som vi föreslagit och projekterat i ett projekts inledande faser ska omsättas i handling, får vi en värdefull återkoppling till kommande projekt. Likaså får vi genom att medverka under anläggningars drift och genom periodiska besiktningar nyttiga erfarenheter inför framtida uppdrag.