VattenProjekt tillhandahåller de kompetenser, resurser och erfarenheter som är kritiska för genomförande av såväl större som mindre konsultuppdrag inom VA-området. Inom företaget finns egen kompetens inom de kritiska områden som är illustrerade i den blå delen av figuren och presenterade nedan. De övriga teknik­områden som ofta berörs av processombyggnader och som behöver hanteras illustreras av de gulfärgade yttre ringarna av figuren. Dessa tekniska kompetenser hanterar vi genom vårt nätverk av specialiserade underkonsulter.

Projektledning
Processkunskap
Utformning & Layout
Maskin- projektering & CAD
Projekterings- ledning
Byggledning
Entrepenad- kunskap
Bygg
Brand
Mark
El
Process- styrning
VVS
Luft- behandling
Ledningar
Hydraulisk modellering
Säkerhet
CE / EMC
Arkitektur

Projektledning

Vi åtar oss att leda VA-projekt genom samtliga projektfaser och även att fungera som byggherrens ombud. Vi kan även ta på oss hanteringen av projektets ekonomi.

Processkunskap

Vi utför kvalificerade processutredningar och föreslår för varje enskilt projekt den lämpligaste processdimensioneringen och processkonfigurationen. Vi kostnads- och processoptimerar befintliga reningsprocesser och utför energiberäkningar och energieffektiviseringar.

Utformning & Layout

Vi optimerar det praktiska utförandet av vald processlösning och anpassar appliceringen av processen till tillgängliga bassängvolymer, ytor och utrymmen på ett sådant sätt att en kostnadseffektiv anläggningslayout uppnås.

Maskinprojektering & CAD

Baserat på anläggningens processlösning utformar vi de ingående funktionerna och de styrningar som hör samman med dessa. Vi föreslår en lämplig processutrustning och instrument.

Projekteringsledning

Vi tillhandahåller projekteringsledning och vid önskemål åtar vi oss projektering inom samtliga teknik­områden som ingår i en VA-anläggning. Projektering av maskin- och processutrustning utförs med egen kapacitet, medan övriga teknik­områden utförs genom det nätverk av underkonsulter som VattenProjekt har tillgång till, alternativt om så önskas genom att vi anlitar konsulter som anvisas av kunden/byggherren.

Byggledning

Vi åtar oss byggherrens byggledning och samordning för alla entreprenad- och upphandlingsformer. Detta även i projekt med långt drivna delade entreprenader med höga krav på samordning och planering.

Entreprenadkunskap

Vi bistår kunden med entreprenadkunskap rörande de vanliga entreprenadformerna (AB, ABT, ABA) både före, under och efter entreprenadens genomförande. Vi planerar arbetets genomförande och hanterar de frågeställningar som vanligen dyker upp under och efter entreprenadtiden. Vi utför entreprenadbesiktningar och åtar oss att vara huvudbesiktningsman. Vid behov av entreprenadjuridisk specialistkompetens anlitar vi kunniga jurister ur vårt konsultnätverk.

Byggarbetsmiljösamordning

Vi tillhandahåller den kompetens som enligt Arbetsmiljölagen ska uppfyllas av byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P).

Upphandlingsstöd

Om så önskas administrerar vi projektets entreprenadupphandling. Vi upprättar förslag till kontrakt och företräder kunden/byggherren vid kontraktsförhandlingar med anbudslämnare.

Driftoptimering

Baserat på processkunnande i kombination med teoretisk och praktisk kunskap optimerar vi anläggningens drift med hänsyn till reningsresultat, funktion, kostnad och energi- och kemikalieförbrukning.

Periodiska besiktningar

Vi utför periodiska besiktningar i enlighet med tillsynsmyndighetens direktiv, där vi går igenom och statusbedömer funktioner, utrustningar och prestanda hos renings­anläggningar, och kommer med förslag till förbättringar.