Nedan presenteras kortfattat ett urval av uppdrag som VattenProjekt har utfört de senaste åren. Kontakta oss gärna för en komplett referenslista:

Varbergs vattentorn; VÅGA

Varbergs vattentorn; VÅGA

Besiktningar av maskin- och processinstallationer vid ny högreservoar ”VÅGA” i Varberg. Projektet omfattar nyanläggning av högreservoar med en vattenvolym om 10 000 m³ samt ett teknikhus för processinstallationer.
VattenProjekt har under våren år 2024 utfört förbesiktningar och under hösten år 2024 avses slutbesiktningar samt idrifttagning genomföras.

Illustration

Illustration av ny pumpstation

Förfrågningsunderlag för totalentreprenad för ny dagvattenpumpstation i Västra Sjöstaden, Trelleborg.
VattenProjekt har som generalkonsult ansvarat för ledning av en konsultgrupp innehållande kompetenser inom arkitektur, byggnadskonstruktion, markbyggnad, vvs- och luftbehandling, el- och styrteknik mm. Projektet omfattar anläggande av en pumpstations- byggnad i tre plan med pumpinstallationer dimensionerade för ett flöde om 4 m³/s, stationär reservkraft mm. Uppdraget har utförts under tiden oktober år 2023 t o m april år 2024, entreprenadupphandling avses ske under hösten år 2024 följt av byggstart våren år 2025.

Illustration

Illustration av nytt reningsverk

Detaljprojektering av nytt avloppsreningsverk i Hörja, Hässleholms kommun.
VattenProjekt har ansvarat som generalkonsult för ledning av en konsultgrupp innehållande kompetenser inom arkitektur, byggnadskonstruktion, markbyggnad, vvs- och luftbehandling, el- och styrteknik mm. Reningsprocessen omfattade biologisk rening i biobädd följt av kemisk fällning med aluminiumsulfat. Reningsverket är en systeranläggning till reningsverket i Västra Torup, och omfattar anläggande av en byggnad för maskinutrustning och tekniska installationer samt en personaldel, där byggnaden har utformats för långsiktig hållbarhet och lågt koldioxidavtryck. Uppdraget har utförts under tiden januari t o m juni år 2024, entreprenadupphandling avses ske under hösten 2024 med byggstart våren år 2025.

Illustration

Ny lågreservoar och tryckstegringsstation

Projektledningsstöd och besiktningar i samband med anläggande av ny tryckstegringsstation och lågreservoar i Grevie, Båstads kommun. VattenProjekt har biträtt NSVAs projektledning i samband med genomförande av anläggningsarbetena, samt därefter som generalkonsult och besiktningsman ansvarat för för- slut- och efterbesiktningar av samtliga arbeten. Uppdraget har utförts under tiden hösten år 2022 t o m våren år 2024.

Illustration

Landskrona vattentorn

Uppdatering av tidigare utarbetat förslag för upprustning av Landskrona vattentorn. VattenProjekt har, på uppdrag av NSVA, som generalkonsult ansvarat för ledning av en konsultgrupp innehållande kompetenser inom arkitektur, byggnadskonstruktion, markbyggnad, geoteknik el- och styrteknik mm. Föreslagna upprustningsarbetena omfattar klimatanpassning av vattentornet, renovering av byggnadsarbeten, upprustning av hiss, ombyggnad av rörinstallationer mm.
Uppdraget har utförts under hösten år 2023 t o m våren år 2024.

Illustration

Illustration nytt reningsverk

Detaljprojektering av nytt avloppsreningsverk i Västra Torup, Hässleholms kommun.
VattenProjekt har ansvarat som generalkonsult för ledning av en konsultgrupp innehållande kompetenser inom arkitektur, byggnadskonstruktion, markbyggnad, vvs- och luftbehandling, el- och styrteknik mm. Reningsprocessen omfattade biologisk rening i biobädd följt av kemisk fällning med aluminiumsulfat. Projektet omfattade anläggande av en byggnad för maskinutrustning och tekniska installationer samt en personaldel, där byggnaden har utformats för långsiktig hållbarhet och lågt koldioxidavtryck. Uppdraget utfördes under år 2023 och entreprenadarbetena påbörjades efter årsskiftet år 2024.

Ryaverket

Ryaverket

Rådgivning och diverse utredningsarbete i samband med Gryaabs förestående utbyggnad av Göteborgs avloppsreningsverk Ryaverket; ”Nya Rya”. Uppdragen omfattar dels framtida utformning och lokalisering av verkets slamhantering, dels utredning av aspekter i samband med val av verkets framtida processlösning. Uppdragen har utförts under åren 2021-2023, och har genomförts i  nära samarbete med Treatcon AB.

Alelyckan innan ombyggnad

Alelyckans vattenverk filterbyggnad

Projekteringsledning av utbyggnad av Alelyckans vattenverk på uppdrag åt Göteborg Kretslopp och Vatten.
Vattenverket ska kompletteras med nytt processteg omfattande membranfiltrering, där utbyggnaden även omfattar ny utrustning för kemikaliehantering och anläggande av en ny processbyggnad med en total bruttoarea om drygt 6 700 m2. Under år 2019-2021 har VattenProjekt AB som projekteringsledare lett konsultgrupper innehållande kompetenser inom arkitektur, byggnadskonstruktion, markbyggnad, processteknik, vvs- och luftbehandling, el- och styrteknik mm, inledningsvis för upprättande av systemhandlingar, därefter för upprättande av förfrågningsunderlag (detaljprojektering) för utförandeentreprenad. Entreprenadarbetena påbörjades hösten 2022 och planeras fortgå t o m år 2026. Under byggfasen bistår VattenProjekt vid behov beställarorganisationen med projekteringssamordning.

Rötkammare

Rötkammare vid Sjölunda avloppsreningsverk

VattenProjekt AB har under år 2018-2020 som generalkonsult ansvarat för utarbetande av förfrågningsunderlag (detaljprojektering) för ombyggnad av gasledningar, säkerhetsfunktioner mm vid Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö. Uppdraget har omfattat ledning av en konsultgrupp med kompetens inom ett flertal discipliner. Efter upphandling av entreprenader under början av år 2021, har entreprenaderbetena genomförts t o m år 2023. Under projektets genomförande har VattenProjekt som VA SYDs projektledare och byggledare ansvarat för ledning av en konsultgrupp omfattande dussinet konsultföretag inom ett stort antal teknikområden. Efter slutförda besiktningar år 2023 bistår VattenProjekt under år 2024 VA SYD med samordning av kompletterande entreprenadarbeten och projektadministration.