Urval av projekt:

Landskrona Vattentorn

Landskrona gamla vattentorn

Förslagsarbete för ombyggnad av Landskrona lågreservoar. VattenProjekt ansvarar som generalkonsult för ledning av en konsultgrupp innehållande kompetenser inom arkitektur, byggnadskonstruktion, markbyggnad, vvs- och luftbehandling, el- och styrteknik mm. Förslagsrapport avses presenteras för NSVA under december år 2020.

Alvesta reningsverk

Alvesta reningsverk

VattenProjekt har under år 2020 som generalkonsult ansvarat för genomförande av förstudie avseende ombyggnad, alternativt nybyggnad, av Alvesta avloppsreningsverk. Avrapportering har gjorts under oktober månad 2020.

Öresundsverket

Öresundsverket

Löpande besiktningar under åren 2019 och 2020 av maskin- och process¬installationer vid NSVA:s ombyggnad av Öresundsverket (Helsingborg). Projektet omfattar bl a anläggande av försöksäggning för behandling av 3 spillvattenströmmar, nya installationer för slambehandling och gastransport. Preliminär projektstorlek ca 500 MSek. Slutbesiktning avses hållas vintern år 2020.

Alelyckan innan ombyggnad

Alelyckan innan ombyggnad

Projekteringsledning av utbyggnad av Alelyckans vattenverk på uppdrag åt Göteborg Kretslopp och Vatten.
Vattenverket ska kompletteras med nytt processteg omfattande membranfiltrering, där utbyggnaden även omfattar ny utrustning för kemikaliehantering och anläggande av en ny processbyggnad om ca 4 000 m2. Uppdraget omfattar ledning av en konsultgrupp innehållande kompetenser inom arkitektur, byggnadskonstruktion, markbyggnad, processteknik, vvs- och luftbehandling, el- och styrteknik mm. Förfrågningsunderlag ska levereras i våren år 2021.

Rötkammare

Rötkammare

Detaljprojektering och utarbetande av förfrågningsunderlag för ombyggnad av gasledningar, säkerhetsfunktioner mm vid Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö. Uppdraget omfattar ledning av en konsultgrupp med kompetens inom ett flertal discipliner. Förfrågningsunderlag har levererats till VA SYD sommaren 2020, byggstart planeras ske våren 2021.

Filborna vattentorn (illustration)

Filborna vattentorn (illustration)

Byggledning av maskin- och process­installationer vid NSVA:s nyanläggning av Filborna vattentorn (Helsingborg). Projektet omfattar hög- och lågreservoarer om totalt ca 15 000 m3, samt byggnad för maskin­installationer m m. Preliminär projektstorlek ca 270 MSek. Preliminär tidpunkt för slutbesiktning är hösten 2020.