Urval av projekt:

Illustration

Illustration nytt reningsverk

Detaljprojektering av nytt avloppsreningsverk i Västra Torup, Hässleholms kommun.
VattenProjekt ansvarar som generalkonsult för ledning av en konsultgrupp innehållande kompetenser inom arkitektur, byggnadskonstruktion, markbyggnad, vvs- och luftbehandling, el- och styrteknik mm. Reningsprocessen omfattar biologisk rening i biobädd följt av kemisk fällning med aluminiumsulfat. Projektet omfattar anläggande av en byggnad för maskinutrustning och tekniska installationer samt en personaldel, där byggnaden har utformats för långsiktig hållbarhet och lågt koldioxidavtryck. Uppdraget har utförts under tiden mars t o m september år 2023 och entreprenadupphandling avses ske under hösten följt av byggstart våren år 2024.

Yxneberga visualisering

Yxneberga visualisering

Utarbetande av koncept för tillbyggnad av Yxneberga vattenverk, Kalmar. VattenProjekt ansvarar som generalkonsult för ledning av en konsultgrupp innehållande kompetenser inom arkitektur, byggnadskonstruktion, markbyggnad, vvs- och luftbehandling, el- och styrteknik mm. Vattenverkets tillbyggnad föreslås omfatta system för ökning av produktionskapaciteten med 50% samt system för hantering av det slam som genereras vid vattenverket. Processutrustningen föreslås placeras i en ny byggnad med en total bruttoarea runt 1 700 m2. Uppdraget har utförts under år 2021 och avrapporterades till Kalmar Vatten i december månad.

Ryaverket

Ryaverket

Rådgivning och diverse utredningsarbete i samband med Gryaabs förestående utbyggnad av Göteborgs avloppsreningsverk Ryaverket; ”Nya Rya”. Uppdragen omfattar dels framtida utformning och lokalisering av verkets slamhantering, dels utredning av aspekter i samband med val av verkets framtida processlösning. Uppdragen påbörjades under hösten år 2021 och har fortgått under åren 2022 och 2023, och utförs i nära samarbete med Treatcon AB.

Alelyckan innan ombyggnad

Alelyckans vattenverk filterbyggnad

Projekteringsledning av utbyggnad av Alelyckans vattenverk på uppdrag åt Göteborg Kretslopp och Vatten.
Vattenverket ska kompletteras med nytt processteg omfattande membranfiltrering, där utbyggnaden även omfattar ny utrustning för kemikaliehantering och anläggande av en ny processbyggnad med en total bruttoarea om drygt 6 700 m2. Under år 2019-2021 har VattenProjekt AB som projekteringsledare lett konsultgrupper innehållande kompetenser inom arkitektur, byggnadskonstruktion, markbyggnad, processteknik, vvs- och luftbehandling, el- och styrteknik mm, inledningsvis för upprättande av systemhandlingar, därefter för upprättande av förfrågningsunderlag (detaljprojektering) för utförandeentreprenad. Entreprenadupphandling har gjorts under år 2022 med byggstart under hösten. Grundläggnings- och stomarbeten pågår under år 2023.

Rötkammare

Rötkammare vid Sjölunda avloppsreningsverk

VattenProjekt AB har under år 2018-2020 som generalkonsult ansvarat för utarbetande av förfrågningsunderlag (detaljprojektering) för ombyggnad av gasledningar, säkerhetsfunktioner mm vid Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö. Uppdraget omfattar ledning av en konsultgrupp med kompetens inom ett flertal discipliner. Efter upphandling av entreprenader under början av år 2021, ombyggnation har därefter pågått fram till hösten år 2023. Under projektets genomförande har VattenProjekt som VA SYDs projektledare och byggledare ansvarat för en konsultgrupp om dussinet konsultföretag inom ett stort antal teknikområden. Slut- och efterbesiktningar bedöms slutföras hösten 2023.

Öresundsverket

Öresundsverket maskinella installationer

Maskinbesiktningar och avsyningar vid om- och tillbyggnad av Öresundsverket, Helsingborg. VattenProjekt har under entreprenadtiden åren 2019 – 2021 på uppdrag av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) utfört ett 30-tal avsyningar samt för- och slutbesiktningar av maskininstallationer. Under år 2022 påbörjas utförande av garantibesiktningar.